fetch
Mt. Zion Baptist Missions Philippines | SermonAudio.com
Sign in or signup

CODE #

6,188 active users!!Bandwidth
MONDAY
OCT 23, 2017
Home
NewsSITE
Events & Blogs
New Audio & Video
BroadcastersNew Stuff!
Local & Church Finder
Live Webcasts
Sermons by Bible
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff PicksNew Stuff!
CommentsALL -26 min
Top Sermons
VideosPDFs
Daily Log
PhotosNew Stuff!
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
About | 9 Days Left!
Submit Sermon
Members Only

Podcast + Codes
Newest Widget | Demo
Sermons Embed | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp
MyChurch Code#: 12318
Church Apps | Info
Creating your own Church App is
as simple as turning ON the option.
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Missionary Bill Hardecker  |  Taguig City, Philippines
Email Us!
Our Blog
Post+
Search
  
Filter By

Hangarin Lamang Natin ang Kalulwalhatian ng Diyos
MONDAY, OCTOBER 16, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Kung nais mong luwalhatiin ang Diyos, dapat mong hangarin lamang ang Kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dapat na maging pangwakas na katapusan ng lahat ng ating mga aksyon. Ang Panginoong Hesus ay naglalayong sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Juan 8:50a sinasabi ng Bibliya, "At hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian: ..." Tinuturuan tayo ni apostol Pablo na "Huwag magawa ng anomang bagay sa pamamagitan ng pagtatalo o makasariling hangarin" (Filipos 2:3). Ang makasariling hanggarin ay nangangahulugan ng pag-ibig sa sarili o walang laman na pagmamataas o karangyaan. Ito ay isang bitag na ginagamit ng Diyablo laban sa mga tao. Kung hindi ka matitisod ni Satanas sa pamamagitan ng walang pagpipigil sa sarili ng pagkakasala, susubukin ka niya sa pagiging mapagmataas. Mag-ingat tayo sa pagsamba sa sarili. Nawa'y hangarin lamang natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa.
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry

     PAST BLOG ENTRIES     

Ang Aking Kaluwalhatian ay Hindi Ko Ibibigay sa Iba.
MONDAY, OCTOBER 09, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Isaias 42:8a - Ako ang PANGINOON; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba,... Dapat nating luwalhatiin ang Diyos sapagkat Siya ay may tunay na halaga at kahusayan; lumalampas ito sa mga kaisipan ng mga tao,...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ginawa ng PANGINOON ang Lahat ng Mga Bagay Para sa Kanyang Sarili
MONDAY, OCTOBER 02, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Kawikaan 16:4a "Ginawa ng PANGINOON ang lahat ng mga bagay para sa kanyang sarili:" Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanyang sariling kaluwalhatian (tingnan din ang Pahayag 4:11). Hindi natin maaaring dagdagan ang Kanyang kaluwalhatian,...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang PANGINOON ay Diyos; Siya ang Gumawa sa Atin
MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Bakit dapat nating luwalhatiin ang Diyos? Dahil binibigyan niya tayo ng ating pagkatao. Awit 100:3 "Alamin ninyo na ang PANGINOON ay Diyos; siya ang gumawa sa atin, at hindi tayo mismo; kami ay kanyang bayan, at ang mga tupa ng kanyang pastulan."...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Paglilingkod sa Panginoon
MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Nagbibigay tayo ng kalulwalhatiian sa Diyos kapag inihandog natin ang ating sarili sa Kanya at nakahanda tayo para sa Kanyang paglilingkod. Ito ay kung paano ang mga anghel sa Langit ay luwalhatiin Siya; naghihintay sila sa Kanyang trono, at handa...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Pagmamahal na nagbibigay Luwalhati sa Diyos
MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. – Deuteronomio 6:5 Ang pagmamahal ay bahagi ng kaluwalhatian na ibinibigay natin sa Diyos. Binibilang ng Diyos ang Kaniyang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Tamang Pagsamba sa Panginoon
MONDAY, SEPTEMBER 04, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Ibigay sa PANGINOON ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang PANGINOON sa kagandahan ng kabanalan. – Psalmo 29:2 Binubuo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos ay nangangahulugang kilalanin...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Magbigay ng Kalulwalhatian sa Diyos
MONDAY, AUGUST 28, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Nguni't ikaw, Oh Panginoon, ay pinakamataas magpakailan man. – Awit 92:8 Upang luwalhatiin ang Diyos ay dapat na itakda ang Diyos na pinakamataas sa ating mga saloobin. Kagalakan at kaluguran ang lahat ng naroroon at nauukol sa Diyos. Isang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Hinugasan, Pinabanal, Pinawalang-sala
MONDAY, AUGUST 21, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
At gayon ang ilan sa inyo: datapuwa’t kayo ay hinugasan, datapuwa’t kayo ay pinabanal, datapuwa’t kayo ay pinawalang-sala sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. – 1 Mga Taga-Corinto...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Magsipanatili sa Panginoon
MONDAY, AUGUST 14, 2017
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
…at kaniyang inaralan ang lahat, na sa kapasiyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon: - Mga Gawa 11:24b Kaibigan, ikaw ba ay nananatili sa Panginoong Jesus? Ito ay isang dakilang bagay na dapat gawin. At ito ay dapat na magsimula sa...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »

· Page 1 ·  Found: 32 entries · Jump:  [1] 2 3 4Bill Parker
Pulling Down Strong Holds

Hebrews 11
Sunday Service
Eager Avenue Grace Church
Play! | MP4 | RSS

For Their Work's Sake
Rusty Willeford

Hourly: Answers Academy: Big Bang
Dr. Jason Lisle
Answers in Genesis...
Staff Picks..

Pastor Keith Burd
A Real Shepherd's View of..

Pilgrim Presbyterian Bible
Sunday Service
Play! | MP3

Event: Oct 26-28, 2017
Repentance - The Reformation Continues

NCFIC 2017 National Conference
Conference
NCFIC

Sermon: Nabeel Qureshi Gone to Glory
John Pittman Hey

SPONSOR | 2,000+

SPONSOR
                   
He who has no vision of eternity will never get a true hold of time. ... Thomas Carlyle

Gospel of John
Cities | Local | Personal


MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Watch
Android
Church App
Kindle + Nook
Wear
Chromecast TV
Apple TV
ROKU TV
Amazon Fire TV New!
Amazon Echo New!
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom New!
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES | ALL
Church Finder | Info
Sermon Player
Mobile & Apps
Podcasting | Videos
Live Webcasting
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards New!
Business Cards
SOLO | MINI | Domain
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream

INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BW
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Support Us | Feedback Fridays | Stories