Sign in or signup
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

My Favorite Things
Home
NewsSITE
Events | Local | Blogs
New Audio | Video | Clips
Broadcasters
Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Category
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -18 sec
Top Sermons
Daily Log
Photos
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Sermon DashboardNEW
Members Only

Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Missionary Bill Hardecker  |  Taguig City, Philippines
Contact Info | Edit
•  Email  |  Web
www.mzbmp.org
•  Twitter
•  Facebook
PHONE
915-494-8573
ADDRESS
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Melrose Compound, Unit #19
6 Gen. Luna Street
Tuktukan, Taguig City,
1637, NCR, Philippines
Podcast + Codes
•  Apple iTunes | Video
SERMONS EMBED | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp | Set
MyChurch Code#: 12318
Our Blog
Post+
Search
  
Filter By

Biyaya at Kapayapaang Mula sa Dios
SUNDAY, JULY 21, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Galacia 1:3-4 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at mula sa ating Panginoong Jesucristo. (v.4) Siya ang nagbigay ng kaniyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang kapanahunan na masama, ayon sa kalooban ng Dios at ating Ama.
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry

     PAST BLOG ENTRIES     

Purihin ang PANGINOON
SUNDAY, JULY 14, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit 106:1 Purihin ninyo ang PANGINOON. Oh magbigay ng pasasalamat sa PANGINOON; sapagkat siya ay mabuti: ang kanyang awa ay magpakailan man.
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang PANGINOON ay nasa Kanyang Banal na Templo
SUNDAY, JUNE 30, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit 11:1 Sa Punong Mangaawit, Isang Psalmo ni David. Sa PANGINOON ay nanganganlong ako; paanong sa akin ay nasasabi mo, Tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok?2 sapagkat binalantok ng masama ang pana, iniakma na nila ang kanilang palaso sa...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Awit 95:1-2
MONDAY, JUNE 17, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit o Psalmo 95:1-2Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa PANGINOON: tayo'y magalak na magingay sa bato na ating kaligtasan. (v.2) Tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat, tayo'y magalak na magingay sa kaniya na may mga...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ipanalangin Natin ang Maayos at Ligtas na Paglalakbay
MONDAY, JUNE 03, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Parating na sila Bro. Levi at Sis. Juliana Armacost (sila ay galing sa Fairhaven Baptist Church & College ng Chesterton, IN). Ipanalangin natin ang kanilang safe travels at lalo na nawa maging epektibo ang kanilang ministry habang sila ay...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Mga Pagpapala ng Pagiging Kasapi sa Pamilya ng Dios
MONDAY, APRIL 08, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, ikaw ay ipinanganak ng muli at tinaggap ka ng Dios sa Kanyang pamilya. Ngayon maari mong tamasahin ang mga pribilehiyo ng pagiging kasapi sa pamilya. Ano ang mga ito? Una sa lahat, mayroon...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Kapatawaran ng Dios
MONDAY, APRIL 01, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Maraming tao ang nakikibaka sa pagkakasala tungkol sa kanilang nakaraan. Nadama mo na ba ang pagkasala tungkol sa isang bagay kahit na hiniling mo na ang kapatawaran ng Diyos? Bakit mo pa rin nararamdaman ang sala? Maaring, wala kang nakuhang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Buhay na Walang Hanggan
MONDAY, MARCH 25, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
“At ibinibigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan, at hindi sila kailanman mapapahamak…” – Juan 10:28a Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Jesus para sa kanilang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Nilikha para sa Kaluwalhatian Ngunit Nahulog sa Kaluwalhatian
MONDAY, MARCH 18, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Nilikha ng Dios ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian. Kawikaan 16:4 - Ang PANGINOON ay gumawa ng lahat ng mga bagay para sa Kaniyang sariling wakas – ibig sabihin para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang tao ay nilikha ng Dios para...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Kabutihan at Pag-ibig ng Dios
MONDAY, FEBRUARY 11, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Ang PANGINOON, ang PANGINOONG Dios, mahabagin at mapagpala, matiisin, at sagana sa wagas na kabutihan at katotohanan. (Exodus 34:6) Ang kapatawaran ng Dios ay dulot ng kanyang kabutihan. Ang mga makasalanang tao ay maaring lumapit sa Kanya dahil...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Kalooban ng Dios ay Pinakmabut Para sa Atin
MONDAY, JANUARY 28, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Roma 12:2 Huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahunang ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang kalooban...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »

· Page 1 ·  Found: 100 entries · Jump:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rev. Andrew Lanning
Take Not God's Name in Vain

Lord's Day 36
Sunday - AM
Byron Center PRC
Play! | MP4 | RSS


Hourly: The Voice of Harry Ironside
Harry A. Ironside
SermonAudio Classics
Staff Picks..

Ken Wimer
Ignorance is Not Bliss

Gospel According to Luke
Shreveport Grace Church
Video!Play! | MP4

Joelee Chamberlain
The Prodigal Son - for Kids

Children's Bible Stories
Children's Bible Audios
Play! | MP3

Sermon: Evil Fulfills God's Purpose
Ken Wimer

SPONSOR | 2,400+

SPONSOR
                   
There is nothing new in religion save that which is false. ... C. H. Spurgeon


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Watch
Android
Church App
Fire Tablet
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV
ROKU TV
Amazon Fire TV
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts
2-MINUTE TIPS

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES
Sermon Dashboard | Info
Audio | Video | Podcast
Sermon Player | Video
Church Finder | Info
Mobile & Apps
Live Webcasting
Listen Line
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards
Business Cards
SOLO Sites New!
Favorites New! | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BLB
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Earn SA COINS! New!
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Privacy Policy | Support Us | Stories