fetch
Mt. Zion Baptist Missions Philippines | SermonAudio
Sign in or signup
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

My Favorite Things
Home
NewsSITE
Events | Local | Blogs
New Audio | Video | Clips
Broadcasters
Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Category
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -59 sec
Top Sermons
Daily Log
Photos
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Sermon DashboardNEW
Members Only

Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Missionary Bill Hardecker  |  Taguig City, Philippines
Contact Info | Edit
•  Email  |  Web
www.mzbmp.org
•  Twitter
•  Facebook
PHONE
915-494-8573
ADDRESS
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Melrose Compound, Unit #19
6 Gen. Luna Street
Tuktukan, Taguig City,
1637, NCR, Philippines
Podcast + Codes
•  Apple iTunes | Video
SERMONS EMBED | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp | Set
MyChurch Code#: 12318
Our Blog
Post+
Search
  
Filter By

Tayo na sa bahay ng PANGINOON!
SUNDAY, AUGUST 18, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Psalmo 122:1 Isang Awit ng pag-akyat mula kay David. Ako'y natuwa nang kanilang sabihin sa akin, Tayo na sa bahay ng PANGINOON!
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry

     PAST BLOG ENTRIES     

Wala nang Kahatulan sa Kanila na na Kay Cristo Jesus
MONDAY, AUGUST 05, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Roma 8:1-4 Ngayon nga ay wala nang kahatulan sa kanila na na kay Cristo Jesus. Sila ang mga lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan kundi ayon sa Espiritu. (v.2) Ito ay sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Cristo Jesus ay...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Ating Pinakapunong-saserdote ay si Jesu-Cristo
MONDAY, JULY 29, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Hebreo 4:15-16 Sapagkat wala tayong pinakapunong-saserdote na hindi maaaring makiramay sa ating mga kahinaan. Siya ay tinukso sa lahat ng paraan katulad natin ngunit siya ay hindi nagkasala.(v.16) Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Biyaya at Kapayapaang Mula sa Dios
SUNDAY, JULY 21, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Galacia 1:3-4 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at mula sa ating Panginoong Jesucristo. (v.4) Siya ang nagbigay ng kaniyang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang kapanahunan na...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Purihin ang PANGINOON
SUNDAY, JULY 14, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit 106:1 Purihin ninyo ang PANGINOON. Oh magbigay ng pasasalamat sa PANGINOON; sapagkat siya ay mabuti: ang kanyang awa ay magpakailan man.
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang PANGINOON ay nasa Kanyang Banal na Templo
SUNDAY, JUNE 30, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit 11:1 Sa Punong Mangaawit, Isang Psalmo ni David. Sa PANGINOON ay nanganganlong ako; paanong sa akin ay nasasabi mo, Tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok?2 sapagkat binalantok ng masama ang pana, iniakma na nila ang kanilang palaso sa...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Awit 95:1-2
MONDAY, JUNE 17, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Awit o Psalmo 95:1-2Oh magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa PANGINOON: tayo'y magalak na magingay sa bato na ating kaligtasan. (v.2) Tayo'y magsiharap sa kaniyang harapan na may pagpapasalamat, tayo'y magalak na magingay sa kaniya na may mga...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ipanalangin Natin ang Maayos at Ligtas na Paglalakbay
MONDAY, JUNE 03, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Parating na sila Bro. Levi at Sis. Juliana Armacost (sila ay galing sa Fairhaven Baptist Church & College ng Chesterton, IN). Ipanalangin natin ang kanilang safe travels at lalo na nawa maging epektibo ang kanilang ministry habang sila ay...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Mga Pagpapala ng Pagiging Kasapi sa Pamilya ng Dios
MONDAY, APRIL 08, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, ikaw ay ipinanganak ng muli at tinaggap ka ng Dios sa Kanyang pamilya. Ngayon maari mong tamasahin ang mga pribilehiyo ng pagiging kasapi sa pamilya. Ano ang mga ito? Una sa lahat, mayroon...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »


Ang Kapatawaran ng Dios
MONDAY, APRIL 01, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
Maraming tao ang nakikibaka sa pagkakasala tungkol sa kanilang nakaraan. Nadama mo na ba ang pagkasala tungkol sa isang bagay kahit na hiniling mo na ang kapatawaran ng Diyos? Bakit mo pa rin nararamdaman ang sala? Maaring, wala kang nakuhang...
[ abbreviated | read entire ]
permalink | post new | clone this | rss feed | blog top »

· Page 1 ·  Found: 104 entries · Jump:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more
Mike Allison
Never About the Land Part 1

Hebrews 11:8-10, Joshua 1:1-7
Sunday - AM
Madison Baptist Church
Play! | MP3 | RSS


Hourly: Earnest Call, Follow Good Men
Rev. Armen Thomassian
SermonAudio Classics
Staff Picks..

Pastor James Mansfield
Why The Fall?

Bethel Baptist Chapel
Sunday - AM
Play! | MP3

Sponsor:
Free Book Giveaway

The Sov­er­eignty of God & the Resp­ons­ib­il­ity of Man
desiringrevival.org

Sermon:
Electing Grace
Ken Wimer

SPONSOR | 11,800+

SPONSOR
                   
One Almighty is more than all mighties. ... William Gurnall


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Watch
Android
Church App
Fire Tablet
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV
ROKU TV
Amazon Fire TV
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts
2-MINUTE TIPS

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES
Sermon Dashboard | Info
Audio | Video | Podcast
Sermon Player | Video
Church Finder | Info
Mobile & Apps
Live Webcasting
Listen Line
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards
Business Cards
SOLO Sites New!
Favorites New! | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BLB
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Earn SA COINS! New!
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Privacy Policy | Support Us | Stories New!