Sign in or signup
Radio Streams
SA Radio
24/7 Radio Stream
VCY America
24/7 Radio Stream

CODE #

My Favorite Things
Home
NewsSITE
Events | Local | Blogs
New Audio | Video | Clips
Broadcasters
Church Finder
Webcast LIVE NOW!
Sermons by Bible
Sermons by Category
Sermons by Topic
Sermons by Speaker
Sermons by Date
Staff Picks
CommentsALL -18 sec
Top Sermons
Daily Log
Photos
Stores
Online Bible
Hymnal
Daily Reading
Our Services
Sermon DashboardNEW
Members Only

Missionary Bill Hardecker | Taguig City, Philippines
Contact Info | Edit
•  Email  |  Web
www.mzbmp.org
•  Twitter
•  Facebook
PHONE
915-494-8573
ADDRESS
Mt. Zion Baptist Missions Philippines
Melrose Compound, Unit #19
6 Gen. Luna Street
Tuktukan, Taguig City,
1637, NCR, Philippines
Podcast + Codes
•  Apple iTunes | Video
SERMONS EMBED | Info
Mobile Apps | Info
•  ROKU TV
•  Apple TV
•  Chromecast
Enjoy sermons from this broadcaster
on a variety of mobile devices.
MyChurch: mzbmp | Set
MyChurch Code#: 12318
Our Blog
Older
Newer
Blog
Post+
Search
  
Filter By

Mga Pagpapala ng Pagiging Kasapi sa Pamilya ng Dios
MONDAY, APRIL 08, 2019
Posted by: Mt. Zion Baptist Missions Philippines | more..
550+ views | 40+ clicks
Kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Tagapagligtas, ikaw ay ipinanganak ng muli at tinaggap ka ng Dios sa Kanyang pamilya. Ngayon maari mong tamasahin ang mga pribilehiyo ng pagiging kasapi sa pamilya. Ano ang mga ito?

Una sa lahat, mayroon kang Makalangit na Ama. Maraming mga tao akala nila na lahat ng tao ay kasapi sa pamilya ng Dios o ang akala nila sila ay anak ng Dios. Totoo nga na siya ang Manlilikha ng lahat pero hindi totoo na siya ay Ama ng lahat. Bago ka naligtas, ang ama mo sa espiritu ay si Satanas, at ikaw ay sumasailalim sa kanyang pamamahala. Noong sinundan natin si Satanas ang dami nating mga kaguluhan, pero ngayon tayo ay pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin kay Satanas at inilipat tayo mula sa kaharian ng kadiliman at ngayon tayo ay tinaggap ng Dios sa Kanyang pamilya. Salamat sa Dios mayroon tayong Ama sa langit na nagmamahal sa atin, and nais niya ang pinakamahusay na buhay para sa atin bilang anak ng Dios alang-alang kay Jesus. Natutuwa ang Dios na pagpalain Niya tayo: “Kayo, bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa kaniya?” (Mateo 7:11)

Pangalawa, mayroon tayong Makalangit na panustos. Ang isang mabuting Ama ay nag-aalaga ng Kanyang mga anak. Ganilto rin ang pagmamahal at pangangalaga ng Dios Ama sa kanyang mga anak. “Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.” (Mateo 6:22-23) Huwag mag-aalala sa pagkain, pananamit, bahay, o kahit anumang nga bagay. Siyempre, inaasahan ng Panginoon na ikaw ay magsumikap at magtrabaho, pero sa gitna nito ang Dios ay Siyang tutulong sa iyo basta magtiwala ka sa Kanya.

Pangatlo, mayroon tayong Makalangit na pagtutuwid. Lahat ng mahusay na mga magulang ay marunong ilagay sa wasto ang kanilang mga anak. Mahal na mahal ng Dios ang Kanyang mga anak at hindi Niya pinapayagan ng Dios na maging suwail ang Kanyang mga anak. “Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga iniibig niya, pinapalo ang bawat tina-tanggap niya bilang anak.” (Heb. 12:6) Hindi naman nawawala ang kaligtasan, pero hindi rin pinapayagan ng Dios na gumagawa ng kasalanan ang Kanyang mga anak. Gumagawa ng paraan ang Dios upang makuha Niya ang ating pansin. Ito ay biyaya rin upang hindi tayo magpatuloy sa landas ng kasalanan at kabaluktutan, sapagkat ito ay nagdudulot ng pighati at kasakitan.

Magpasalamat tayo at bigyan natin ng puri ang Dios na inilagay niya tayo sa Kanyang pamilya ng dahil kay Jesus!

post new | clone this | rss feed | blog top »
Text feature this blog entry
Our Blog
Older
Newer
TopBill Parker
Keys to Christian Living

Romans 8:1
Sunday Service
Eager Avenue Grace Church
Play! | MP4 | RSS


Tom Gabbard
Called Unto Glory

Reformed Baptist Fellowship
Sunday Service
Play! | MP3

E. A. Johnston
The Conversion Of..

Evangelistic Message
Evangelism Awakening
Play! | MP3

Event: Oct 11-13, 2019
2019 Springfield Bible Conference

"The Glory of Christ"
Conference
Faith Bible Church

Sermon:
Because I Live, Ye Live
Shawn Reynolds

SPONSOR | 4,600+

SPONSOR
                   
God assures us of a future that is better than all our past. ... J. C. Stern


Gospel of John
Cities | Local | Personal

MOBILE
iPhone + iPad
Church App
Watch
Android
Church App
Fire Tablet
Wear
Chromecast TV
Apple TV
Android TV
ROKU TV
Amazon Fire TV
Amazon Echo
Kindle Reader


HELP
Knowledgebase
Broadcasters
Listeners
Q&A
Uploading Sermons
Uploading Videos
Webcasting
Tips & Tricks
YouTube Screencasts
2-MINUTE TIPS

FOLLOW
Weekly Newsletter
Staff Picks Feed
SA Newsroom
RSS | Twitter | Facebook
SERVICES
Sermon Dashboard | Info
Audio | Video | Podcast
Sermon Player | Video
Church Finder | Info
Mobile & Apps
Live Webcasting
Listen Line
Events Support
Transcription | PowerClips
Billboards
Business Cards
SOLO Sites
Favorites | QR Codes
Online Donations
24x7 Radio Stream
INTEGRATION
Embed Codes
Goodies
WordPress
Twitter
Facebook
Logos | e-Sword | BLB
JSON API

BATCH
Transfer Agent
Protected Podcasts
Auto-Upload Sermons
Upload via FTP
Upload via Dropbox
Picasa
ABOUT US
The largest and most trusted library of audio sermons from conservative churches and ministries worldwide.

Our Services | Articles of Faith
Broadcast With Us
Earn SA COINS!
Advertising | Local Ads
CONTACT
info@sermonaudio.com
Privacy Policy | Support Us | Stories